YODX HF RULES‎ > ‎

POLSKI

Regulamin YO DX HF CONTEST 2017

                     Translated and adapted by Wieslaw Kosinski, SP4Z

I.   Organizator

Rumuński Związek Krótkofalowców (Romanian Amateur Radio Federation FRR).

 

II.  Cel Zawodów

Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkich radioamatorów całego świata w celu przeprowadzenia jak największej liczby łączności z radioamatorami Rumunii i całego świata z różnych krajów DXCC. Głównym celem zawodów jest podnoszenie umiejętności operatorskich zgodnie z regulaminem zawodów.

 

III.  Termin Zawodów

Ostatni pełny tydzień sierpnia:

Sobota 12:00:00 UTC - niedziela 11:59:59 UTC (24 godzin)

W roku 2017: 26 Sierpnia, 12:00:00 UTC - 27 sierpnia 11:59:59 UTC

 

IV.  Pasma i rodzaje emisji

Pasma 80m do 10m z wykluczeniem pasm WARC w zakresach odpowiadających wybranej emisji (CW i SSB)

Z jedną stacją można pracować raz emisją CW i raz emisją SSB, we właściwej części pasma zgodnie z podziałem pasm wg IARU

 

V.  Kategorie

A. SO-AB-CW-LP

B. SO-AB-CW-HP

C. SO-AB-SSB-LP

D. SO-AB-SSB-HP

E. SO-AB-Mixed-LP

F. SO-AB-Mixed-HP

G. SO-SB-Mixed (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, bez względu na moc)

H. MOST-AB-Mixed

I.  Młodzicy i początkujący (YN - Youngster and Novice) - operatorzy poniżej 16 roku życia lub z maksymalnie 3 letnim stażem pierwszego zezwolenia, potwierdzonego odpowiednią kopią.

LP - nie więcej niż 100 W mocy wyjściowej nadajnika

HP - moc ponad 100 W.

 

VI.  Wymiana raportów

Stacje zagraniczne: RS (T) + numer seryjny QSO zaczynając 001.

Stacje rumuńskie: RS (T) + skrót okręgu (judete) lub BU dla stacji z Bukaresztu.

Skróty okręgów (judete) w poszczególnych prefiksach Rumuni (maks. 43):

YO2: AR, CS, HD, TM

YO3: BU, IF

YO4: CT, BR, GL, TL, VN

YO5: AB, BH, BN, CJ, SM, SJ, MM

YO6: BV, CV, HR, MS, SB

YO7: AG, DJ, GJ, MH, OT, VL

YO8: BC, BT, IS, NT, SV, VS

YO9: BZ, CL, DB, GR, IL, PH, TR

* Prośba o słuchanie uważnie raportu stacji rumuńskich YO

Znak wywoławczy stacji nie zawsze pozwala na identyfikację okręgu.

Według rumuńskiego rozporządzenia dla służby radioamatorskiej stacje, które nadają z innego numeru okręgu w prefiksie nie muszą stosować dodatkowych skrótów w znaku np.  /p lub  /nr okręgu itp.

 

VII.  Punktacja

  Stacje zagraniczne:

        1 QSO z rumuńską stacją - 8 punktów

        1 QSO ze stacją spoza własnego kontynentu - 4 punkty

        1 QSO ze stacją z własnego kontynentu - 2 punkty

        1 QSO ze stacją z własnego kraju DXCC - 1 punkt

* Podwójne QSO (duplikaty) nie są karane i zaleca się, aby zostawiać je w dzienniku. Ponadto nie jest konieczne, aby taka łączność była oznaczona wlogu jako Dupe

 

VIII.  Mnożniki

Dla stacji zagranicznych (spoza Rumunii): liczba podmiotów DXCC + liczba powiatów Rumunii (liczone tylko raz na paśmie bez względu na rodzaj emisji).

Rumunia (YO) nie liczy się jako mnożnik.

 

IX.  Wynik końcowy

Wynik ustala się jako suma punktów za QSO na wszystkich pasmach pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.

 

X.  Zasady ogólne

a) Wszystkie nadajniki i odbiorniki muszą być ulokowane w okręgu o 500-metrowym promieniu. Wszystkie anteny używane przez zawodnika muszą być fizycznie podłączone do nadajników przewodami zasilającymi (fidery)

b) W kategorii Single Operator stacja może zmieniać pasmo i emisję bez ograniczeń przy czym może być emitowany tylko jeden sygnał w danej chwili

c)  W kategorii wielu operatorów (MOST) stacja główna (stacja RUN) musi przestrzegać 10 minutowego czasu nadawania na jednym nadajniku na danym paśmie. Druga stacja zwana mnożnikową (stacja MULT) może wyemitować sygnał na innym paśmie przerywając pracę stacji RUN (jeden sygnał w danej chwili) tylko w celu zrobienia łączności ze stacją dającą mnożnik na tym paśmie. Stacja mnożnikowa również musi przestrzegać 10 minutowego okresu pozostania na danym paśmie. Czas 10 minut liczy się dla obu stacji od pierwszego QSO na danym paśmie. W logu musi być wskazane z jakiej stacji zrobiona została dana łączność. Stacja RUN nie może podawać CQ ani robić zwykłych łączności.

d) Korzystanie z systemu DX-Cluster (packet-cluster, skimmers, web-page cluster) jest dozwolone we wszystkich kategoriach klasyfikacyjnych.

e) Zakazane są i karane dyskwalifikacją:

- Self-spoting (podawanie przez siebie własnego znaku i częstotliwości nadawania)

- Fałszywe spotowanie (podawanie własnego znaku przy użyciu innych znaków krótkofalarskich)

- Proszenie innych osób o wpisywanie własnego znaku w sieci DX-Cluster przy użyciu innych środków kontaktu (telefon, fax, internet, mail, łączność UKF itp.)

- używanie zdalnych odbiorników poza miejscem instalacji stacji.

f) Korzystanie ze Skimmerów i/lub sieci Reverse Beacon jest dozwolone we wszystkich kategoriach. Zastosowanie własnego lokalnego skimmera jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego urządzenia są ulokowane w tym samym miejscu co stacja uczestnika (w okręgu o promieniu 500 m).

g) Użycie stacji zdalnie sterowanej (remote station) jest dozwolone pod warunkiem lokalizacji całej stacji (wszystkich nadajników, odbiorników i anten) w jednym miejscu. Zdalnie sterowana stacja musi spełniać wymagania zezwolenia, licencji operatora i kategorii zgłaszanej w zawodach

h) Korygowanie znaków wywoławczych po zakończeniu zawodów za pomocą wszelkich baz danych, nagrań lub potwierdzenia QSO jest zabronione.

 

XI.  Wysyłka dzienniki (logów)

Wszystkie łączności powinny być przesłane w formacie Cabrillo (dotyczy to również logów do kontroli).

Dodatkowe wskazówki:

        Czas wszystkich QSO musi być w czasie UTC (dopuszczalna różnica czasów między korespondentami to maksymalnie +/-5 minut)

        Należy umieścić wymieniane podczas QSO grupy kontrolne obu stacji

        Nazwa pliku elektronicznego musi zawierać znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie np. SP4Z.CBR lub SP4Z.LOG.

        Nagłówek dziennika musi zawierać kategorię, dane operatora i pełny adres, nazwę stowarzyszenia lub klubu, a także inne konkretne informacje (wiek jeżeli poniżej 16 lat, XYL/YL, itp.) Dodatkowo, jeżeli uczestnik chce być sklasyfikowany na określonym paśmie mimo pracy na innych pasmach musi wyraźnie zaznaczyć na jakim paśmie ma się sklasyfikować.

        Dzienniki papierowych są również akceptowane. Zostaną one przepisane na format elektroniczny pliku cabrillo przez sędziów lub wolontariuszy, którzy nie będą ubiegać się o czołowe lokaty w zawodach. Błędy, które mogą pojawić się podczas wprowadzania danych nie mogą być kwestionowane po opublikowaniu wyników.

        Nie jest konieczne obliczenie własnego wyniku. Zostanie to wykonane przez oprogramowanie komisji sędziowskiej zawodów

        Łączności powtórzone nie muszą oznaczane lub wykreślane z dziennika.

        Dzienniki zawodów należy przesłać w ciągu 30 dni po zawodach.

        Adres e-mail to: logs@yodx.ro

        Adres do korespondencji: FRR, PO Box 22-50, RO-014780 Bukareszt 22, Rumunia

        W liście (e-mailu) z logiem elektronicznym w polu "Temat wiadomości e-mail” należy podać swój znak wywoławczy a plik z logiem przesyłać jako załącznik. Uczestnicy dostaną zwrotny e-mail z potwierdzeniem otrzymania logu maksymalnie do 72 godzin po otrzymaniu logu.

 

XII.  Nagrody

Uczestnicy, którzy zdobędą miejsce 1-3 w każdej kategorii otrzymają dyplomy.

Dodatkowo zwycięzcy w każdej kategorii (zgodnie z rozdziałem V) otrzymają plakietę.

        Oddzielna klasyfikacja dotyczy uczestników z  każdego kraju. W zależności od liczby uczestników z każdego kraju dyplomy będą wydane:

    1-9 uczestników: za 1 miejsce

    10-19 uczestników: również za 2 miejsce

    20-29 uczestników: również za 3 miejsce, itd.

        Również będzie ustalona klasyfikacja kontynentalna w danej kategorii dla pierwszej dziesiątki (Top 10) a zwycięzca kontynentalny otrzyma plakietę.

        Plakiety będą oferowane dla operatora poniżej 16 roku życia i operatorkom YL/XYL z najwyższym wynikiem (log musi zawierać informację o operatorze).

Wszystkie stacje, które przyślą dziennik otrzymają e-mailem certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej (PDF), wyniki końcowe i wszelkie wiadomości dotyczące YO DX HF Contest.

 

XIII.  Deklaracja

Uczestnik Zawodów YO DX HF Contest deklaruje że:

a) przeczytał i zrozumiał regulamin zawodów i wyraził zgodę na jego przestrzeganie

b) przestrzegał regulaminu swojego zezwolenia w służbie radioamatorskiej kraju, z którego brał udział w zawodach

c) wyraził zgodę na publikację logu

d) wszystkie działania i decyzje Komisji Zawodów YO DX HF Contest są oficjalne i ostateczne.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących YO DX HF Contest 2017, prosimy o kontakt:

Adrian Sinitaru YO3APJ – Przewodniczący Zawodów

pod następującym adresem: yo3apj@yahoo.com